• goldenblitz creative

20 Ý tưởng thiết kế ứng dụng - UI Design

Được tổng hợp hàng tuần bởi Muzli, những ý tưởng thiết kế ứng dụng tuyệt vời này sẽ là nguồn cảm hứng dánh cho các UI Designer.


Các bài viết liên quan UI Design

Blurr Series — Creator Dashboard by Tran Mau Tri Tam - Blitz Creatives
Blurr Series — Creator Dashboard by Tran Mau Tri Tam - Blitz Creatives
Taxi Driver App UI — SET 1 by Stan - Blitz Creatives
Taxi Driver App UI — SET 1 by Stan - Blitz Creatives
Smart Plant by Rhinoda Team - Blitz Creatives
Smart Plant by Rhinoda Team - Blitz Creatives
Skill Development App by Ariunbold Ankhaa - Blitz Creatives
Skill Development App by Ariunbold Ankhaa - Blitz Creatives
'Liquid' tab bar component by Cuberto - Blitz Creatives
'Liquid' tab bar component by Cuberto - Blitz Creatives
Adresta. Luxury watch collection app by Nick Zaitsev - Blitz Creatives
Adresta. Luxury watch collection app by Nick Zaitsev - Blitz Creatives
Scanner Pro design concept by Sergey Semernyov - Blitz Creatives
Scanner Pro design concept by Sergey Semernyov - Blitz Creatives
Estudio Mobile App UI Kit ll by Anton Tkachev - Blitz Creatives
Estudio Mobile App UI Kit ll by Anton Tkachev - Blitz Creatives
Self Motivation App by Quan - Blitz Creaitves
Self Motivation App by Quan - Blitz Creaitves
Paypay - Money Management App by Muh Salmon - Blitz Creatives
Paypay - Money Management App by Muh Salmon - Blitz Creatives
Norse VPN ⚔ iOS App — Animation by Shahram Shahbazi - Blitz Creatives
Norse VPN ⚔ iOS App — Animation by Shahram Shahbazi - Blitz Creatives
File Explorer App UI by Cuberto - Blitz Creatives
File Explorer App UI by Cuberto - Blitz Creatives
Project: Foodly by Imran - Blitz Creatives
Project: Foodly by Imran - Blitz Creatives
Oculus VR UI design by Chinmay Joshi - Blitz Creatives
Oculus VR UI design by Chinmay Joshi - Blitz Creatives
Wallet App iuPayme by Manuel Rovira - Blitz Creatives
Wallet App iuPayme by Manuel Rovira - Blitz Creatives
Homo Kosmos - Inspirational app by Alexander L - Blitz Creatives
Homo Kosmos - Inspirational app by Alexander L - Blitz Creatives
Summer Events Together - Mobile App by Kris Beliaieva - Blitz Creatives
Summer Events Together - Mobile App by Kris Beliaieva - Blitz Creatives
Hey By Hey - Blitz Creatives
Hey By Hey - Blitz Creatives
Mobile Banking App UI by Michael Filipiuk - Blitz Creatives
Mobile Banking App UI by Michael Filipiuk - Blitz Creatives
Data Tics - Supply chain Management App by Nur Praditya - Blitz Creatives
Data Tics - Supply chain Management App by Nur Praditya - Blitz Creatives

39 lượt xem0 bình luận